SMMM DEFTER BİLGİ GİRİSİ UYGULAMASI

No­ter­lik­ler ta­ra­fın­dan onay­la­na­cak def­ter­ler, 406 Sıra No­’­lu Ver­gi Usul Ka­nu­nu Ge­nel Teb­li­ği ge­re­ği 01.04.2011 ta­ri­hin­den iti­ba­ren elekt­ro­nik or­tam­da Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­’­na bil­di­ril­mek­te­dir. Bu kap­sam­da onay­la­na­cak def­ter­le­rin SMMM ta­ra­fın­dan, TNB Online sitesi ara­cı­lı­ğı ile ön­ce­den elekt­ro­nik or­tam­da gi­ril­me­si ve uy­gu­la­ma ta­ra­fın­dan ve­ri­len def­ter lis­te
nu­ma­ra­sı ile No­ter­lik­le­re gi­dil­me­si du­ru­mun­da, def­ter onay­la­ma iş­lem­le­ri­nin ha­ta­sız, hız­lı ve ek­sik­siz ol­ma­sı sağ­la­na­bi­le­cek­tir.

Uy­gu­la­ma sa­ye­sin­de ha­zır­la­nan def­ter lis­te­le­ri­nin meş­ru­hat dö­küm­le­ri ve def­ter lis­te ra­por­la­rı SMMM ta­ra­fın­dan da alı­na­bi­le­cek­tir.

Def­ter Onay lis­te­le­ri­nin SMMM ta­ra­fın­dan bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da oluş­tu­ru­la­bil­me­si için, SMMM bir ke­re­ye mah­sus No­ter­lik­ler­den “Şifre” ala­cak­tır. SMMM al­mış ol­du­ğu “Şifre” ile TNB On­li­ne in­ter­net say­fa­sın­da ‘SMMM Defter Bilgi Girişi’ ek­ra­nın­dan sis­te­me gi­riş ya­pa­cak­tır. Bu bö­lüm­de def­ter lis­te­le­ri­ni ha­zır­la­ya­bi­lecek, meş­ru­hat ve lis­te dö­küm­le­ri­ni ala­bi­le­cek­ler­dir.

Ha­zır­la­mış ol­duk­la­rı def­ter lis­te­le­ri­nin onay­lan­ma­sı için def­ter lis­te nu­ma­ra­la­rı ile is­te­dik­le­ri No­ter­lik­le­re gi­de­rek iş­lem­le­ri­ni hız­lı, ek­sik­siz ta­mam­la­ya­bi­le­cek­ler­dir. No­ter­lik, SMMM ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne ge­ti­ri­lecek olan def­ter lis­te nu­ma­ra­sı ile mak­buz ke­si­mi ya­pa­bi­le­cek­tir.

Kılavuz için tıklayınız