Bordrolama

Her işletme sahibi, şirketi için birden fazla rol üstlenir.  Bir işletmeyi yönetmenin en önemli görevlerinden biri maaş bordrosunu hazırlamaktır.  Çalışanların, gecikme olmaksızın tutarlı bir şekilde ücret alacaklarına güvenebilmeleri gerekir.  Bordro, çalışanların moralinden şirketin finansal istikrarına kadar küçük bir işletmenin her yönünü etkiler. Moral Maaş bordrosunun en önemli yönlerinden biri, çalışanların moraline olan etkisidir. Bir işletmede çalışanlar, […]

Korona Virüs ve Vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Koronavirüs (CO­VID-19) sal­gı­nın­dan etkilenen mükelleflerin belirlenmesi ve bu kap­sam­da alı­nan ted­bir­ler­den mücbir sebep halleri kapsamında faydalandırılması amacı ile 518 sıra no’lu VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır. Tebliğ içeriğine göre; Müc­bir se­bep ha­lin­de ol­du­ğu­ ka­bul edilen mükellefler: A- Müc­bir se­bep ha­lin­de ol­du­ğu­ ka­bul edilen mükellefler tebliğ ile 3 gruba ayrıldı. Buna göre; 1- Ti­ca­ri,[…..]

Bireysel Emeklilik Sisteminde Sık Sorulan Sorular

Zo­run­lu Bi­rey­sel Emek­li­lik Sis­te­mi uy­gu­la­ma­sın­da, Çalı­şan­la­rın İşve­ren­le­ri Ara­cı­lı­ğıy­la Oto­ma­tik Ola­rak Emek­li­lik Pla­nı­na Dâ­hil Edil­me­si­ne İliş­kin Usul ve Esas­lar Hak­kın­da Yö­net­me­li­k­’­te ay­rın­tı­lar net­leş­ti­ril­se de iş­ve­ren­ler yö­net­me­li­ğin bazı mad­de­le­ri­ni yo­rum­la­mak­ta zor­lan­mak­ta­lar. Yö­net­me­li­ğin il­gi­li mad­de­le­ri­ne göre yap­tı­ğı­mız yo­rum­lar ne­ti­ce­sin­de aşa­ğı­da bazı so­ru­la­ra ce­vap ve­ril­me­ye ça­lı­şıl­mış­tır; Soru 1:         5 ve üze­ri ça­lı­şan sa­yı­sı­nın he­sap­lan­ma­sın­da, he­sap­la­ma­ya da­hil edi­lecek ça­lı­şan sa­yı­sı tes­pit[…..]

7194 Sayılı Yasa ile Gelenler

7/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vergi mevzuatımıza yeni vergiler eklenmiş ve birçok kanunda değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda yeni getirilen vergiler ve yapılan değişiklikler özet halinde bilginize sunulmuştur. 21/11/2019 TARİH VE 7194 SAYILI YASA İLE[…..]