Bireysel Emeklilik Sisteminde Sık Sorulan Sorular

Zo­run­lu Bi­rey­sel Emek­li­lik Sis­te­mi uy­gu­la­ma­sın­da, Çalı­şan­la­rın İşve­ren­le­ri Ara­cı­lı­ğıy­la Oto­ma­tik Ola­rak Emek­li­lik Pla­nı­na Dâ­hil Edil­me­si­ne İliş­kin Usul ve Esas­lar Hak­kın­da Yö­net­me­li­k­’­te ay­rın­tı­lar net­leş­ti­ril­se de iş­ve­ren­ler yö­net­me­li­ğin bazı mad­de­le­ri­ni yo­rum­la­mak­ta zor­lan­mak­ta­lar. Yö­net­me­li­ğin il­gi­li mad­de­le­ri­ne göre yap­tı­ğı­mız yo­rum­lar ne­ti­ce­sin­de aşa­ğı­da bazı so­ru­la­ra ce­vap ve­ril­me­ye ça­lı­şıl­mış­tır; Soru 1:         5 ve üze­ri ça­lı­şan sa­yı­sı­nın he­sap­lan­ma­sın­da, he­sap­la­ma­ya da­hil edi­lecek ça­lı­şan sa­yı­sı tes­pit […]