Vergi Yapılandırması Resmi Gazetede Yayınlandı

  • Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ver­gi ve bun­la­ra bağ­lı ver­gi ce­za­la­rı, ge­cik­me fa­iz­le­ri, ge­cik­me zam­la­rı ve ya­pı­lan tes­pit­le­re iliş­kin ola­rak ver­gi as­lı­na bağ­lı ol­ma­yan ver­gi ce­za­la­rı,
  • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen güm­rük ver­gi­le­ri, ida­ri para ce­za­la­rı, fa­iz­ler, ge­cik­me fa­iz­le­ri, ge­cik­me zam­mı ala­cak­la­rı,
  • Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­na bağ­lı tah­sil da­ire­le­ri ta­ra­fın­dan 6183 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da ta­kip edi­len si­gor­ta pri­mi, emek­li­lik ke­se­ne­ği ve ku­rum kar­şı­lı­ğı, iş­siz­lik si­gor­ta­sı pri­mi, sos­yal gü­ven­lik des­tek pri­mi ile bun­la­ra bağ­lı ge­cik­me ce­za­sı ve ge­cik­me zam­mı ala­cak­la­rı, is­te­ğe bağ­lı si­gor­ta prim­le­ri ve top­lu­luk si­gor­ta­sı pri­mi ile bun­la­ra bağ­lı ge­cik­me ce­za­sı ve ge­cik­me zam­mı ala­cak­la­rı, is­te­ğe bağ­lı si­gor­ta prim­le­ri ve top­lu­luk si­gor­ta­sı pri­mi ile bun­la­ra bağ­lı ge­cik­me ce­za­sı ve ge­cik­me zam­mı ala­cak­la­rı, ya­pı­lan tes­pit­le­re iliş­kin olup il­gi­li ka­nun­la­rı uya­rın­ca uy­gu­la­nan ida­ri para ce­za­la­rı ile bun­la­ra bağ­lı ge­cik­me ce­za­sı ve ge­cik­me zam­mı ala­cak­la­rı ile dam­ga ver­gi­si, özel iş­lem ver­gi­si ve eği­ti­me kat­kı payı ile bun­la­ra bağ­lı ge­cik­me zam­mı ala­cak­la­rı,
  • İl özel ida­re­le­ri­nin, 6183 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da ta­kip edi­len asli ve fe­r­’i amme ala­cak­la­rı,
  • Be­le­di­ye­le­rin VUK kapsamına giren ve be­ya­na da­ya­nan ver­gi­ler­de bu ta­ri­he ka­dar ve­ril­me­si ge­re­ken be­yan­na­me­le­re iliş­kin ver­gi ve bun­la­ra bağ­lı ver­gi ce­za­la­rı, ge­cik­me fa­iz­le­ri, ge­cik­me zam­la­rı, bun­la­rın dı­şın­da ka­lan ve 6183 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da ta­kip edi­len asli ve fe­r­’i amme ala­cak­la­rı, Be­le­di­ye Ge­lir­le­ri Ka­nu­nu­nun 97 nci mad­de­si­ne göre tah­si­li ge­re­ken üc­ret ala­cak­la­rı ile bun­la­ra bağ­lı fe­r­’i ala­cak­la­rı, Be­le­di­ye Ka­nu­nu kap­sa­mın­da­ki be­le­di­ye­le­rin su abo­ne­le­rin­den olan su, atık su ve katı atık üc­re­ti ala­cak­la­rı ile bun­la­ra bağ­lı fe­r­’i (söz­leş­me­ler­de dü­zen­le­nen her tür­lü ceza ve zam­lar dâ­hil) ala­cak­la­rı ile Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri­nin, Çevre Ka­nu­nu­nun 11 inci mad­de­si­ne göre katı atık üc­re­ti ala­cak­la­rı ile bun­la­ra bağ­lı fe­r­’i (söz­leş­me­ler­de dü­zen­le­nen her tür­lü ceza ve zam­lar dâ­hil) ala­cak­la­rı,
  • İstan­bul Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ku­ru­luş ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun kap­sa­mın­da­ki bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri su ve ka­na­li­zas­yon ida­re­le­ri­nin, su ve atık su be­de­li ala­cak­la­rı ile bu ala­cak­la­ra bağ­lı faiz, ge­cik­me fa­izi ve ge­cik­me zam­mı gibi fe­r­’i (söz­leş­me­ler­de dü­zen­le­nen her tür­lü ceza ve zam­lar dâ­hil) ala­cak­la­rı,
  • Ya­tı­rım İzle­me ve Ko­or­di­nas­yon Baş­kan­lık­la­rı­nın (YİKOB) 6183 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da ta­kip edi­len asli ve fe­r­’i amme ala­cak­la­rı,

hakkında uygulanacak Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında 7256 sayılı kanun Resmi Gazetede yayınlandı.

7256 sayılı kanuna ulaşmak için http://www.vergiburosu.com/kanun/7256

Cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir