Kısa çalışma ödeneği ve fesih yasağı 2 ay süre ile uzatıldı

27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3134 ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı kararları ile;

Kısa Çalışma Ödeneği, 2 ay uzatılarak 31.12.2020 tarihine kadar,
Fesih Yasağı, 17.01.2021 tarihine kadar,

uzatıldı.

Buna göre;

4447 sa­yı­lı İşsiz­lik Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu­nun ge­çi­ci 23 üncü mad­de­sin­de be­lir­ti­len esas­lar çer­çe­ve­sin­de, 30/​6/​2020 ta­ri­hi­ne ka­dar (bu ta­rih da­hil) kısa ça­lış­ma baş­vu­ru­sun­da bu­lun­muş olan iş­yer­le­ri için kısa ça­lış­ma öde­ne­ği­nin sü­re­si, 31.Ekim.2020 tarihinden son­ra baş­la­mak üze­re iki ay,

4857 sa­yı­lı İş Ka­nu­nu­nun ge­çi­ci 10 uncu mad­de­si­nin bi­rin­ci ve ikin­ci fık­ra­la­rın­da be­lir­ti­len sü­re­le­r 17/​11/​2020 ta­ri­hin­den iti­ba­ren iki ay,

uza­tıl­mıştır.

Cumhurbaşkanı Kararlarına ulaşmak için;

http://www.vergiburosu.com/cumhurbaskani-karari/isten-cikarma-yasagi-2

http://www.vergiburosu.com/cumhurbaskani-karari/kisa-calisma-odenegi-6

Cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir