İzmir ilinde 2020/Eylül dönemi “Form Ba-Bs” bildirimleri ve 2020/Temmuz dönemi “Elekt­ro­nik Def­ter Be­rat­la­rı”nın yük­len­me sü­re­si­ uza­tıl­dı

İzmi­r­’­de mey­da­na ge­len dep­rem ne­de­niy­le,

  • 2020/​Ey­lül dö­ne­mi­ne iliş­kin “Form Ba-Bs” bil­di­rim­le­ri­nin ve­ril­me süresi ve
  • Ay­lık ter­cih­te bu­lu­nan mü­kel­lef­ler için 2020/​Tem­muz dö­ne­mi e-Def­ter­le­ri­nin oluş­tu­rul­ma ve im­za­lan­ma sü­re­si ile aynı sü­re­de Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Bil­gi İşlem Sis­te­mi­ne yük­len­me­si ge­re­ken “Elekt­ro­nik Def­ter Be­rat­la­rı”nın yük­len­me sü­re­si­,

30 Kasım 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

VUK / 132 sayılı sirkülere ulaşmak için;

http://www.vergiburosu.com/hazine-ve-maliye-bakanligi/vergi-usul-kanunu-sirkuleri-132

Cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir