Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarında düzenleme yapıldı

9/10/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Ano­nim Şir­ket­le­rin Ge­nel Ku­rul Top­lan­tı­la­rı­nın Usul ve Esas­la­rı ile Bu Top­lan­tı­lar­da Bu­lu­na­cak Ba­kan­lık Tem­sil­ci­le­ri Hak­kın­da Yö­net­me­lik” ile; Tek pay sa­hip­li şir­ket­ler­de baş­kan­lık oluş­tu­rul­ma­sı ile ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı­na ka­tı­la­bi­le­cek­ler lis­te­si­nin ha­zır­lan­ma­sı zo­run­luluğu kaldırılmış, Hal­ka açık ol­ma­yan şir­ket­ler­de ge­rek nama ge­rek ha­mi­li­ne ya­zı­lı pay se­net­le­ri sa­hip­le­ri­nin ve­kil­le­ri va­sı­ta­sıy­la top­lan­tı­da tem­sil edi­le­bil­me­le­ri için […]

Kambiyo işlemlerinde BSMV oranı binde 2 ye düşürüldü

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanan BSMV oranı 30/09/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 1’den tekrar binde 2’ye  indirilmiştir. Karar uyarınca, döviz satış ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde (bankalar nezdinde açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları) satış bedeli üzerinden artık binde 2 oranında BSMV uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı kararının tamamı için http://www.vergiburosu.com/cumhurbaskani-karari/gider-vergileri

Mevduat faizlerine uygulanan stopaj oranları 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere düşürüldü

TL mevduat faizlerine uygulanan stopaj oranları 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere düşürülmüştür… Buna göre 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına aşağıdaki stopaj oranları uygulanacaktır: Mevduat faizlerinde; i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile[…..]

Kar Dağıtımı Sınırlaması 3 Ay Uzatıldı …

Sermaye şirketlerindeki kaynakların kâr dağıtımı yoluyla azaltılmaması ve ek finansmana ihtiyaç duyulmaması amacıyla 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnız yüzde 25’i dağıtılabileceği, bu sürede geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve avans kâr payı dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Bu defa 18.09.2020 tarihli Resmi[…..]