Kısa Çalışma Ödeneği başvuru süresi 31/12/2020 tarihine uzatıldı

1/12/2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için belirlenen 30/6/2020 tarihi 31/12/2020 olarak değiştirilmiştir. Buna göre 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa […]

Vergi Yapılandırması Resmi Gazetede Yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ver­gi ve bun­la­ra bağ­lı ver­gi ce­za­la­rı, ge­cik­me fa­iz­le­ri, ge­cik­me zam­la­rı ve ya­pı­lan tes­pit­le­re iliş­kin ola­rak ver­gi as­lı­na bağ­lı ol­ma­yan ver­gi ce­za­la­rı, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen güm­rük[…..]

İzmir ilinde 2020/Eylül dönemi “Form Ba-Bs” bildirimleri ve 2020/Temmuz dönemi “Elekt­ro­nik Def­ter Be­rat­la­rı”nın yük­len­me sü­re­si­ uza­tıl­dı

İzmi­r­’­de mey­da­na ge­len dep­rem ne­de­niy­le, 2020/​Ey­lül dö­ne­mi­ne iliş­kin “Form Ba-Bs” bil­di­rim­le­ri­nin ve­ril­me süresi ve Ay­lık ter­cih­te bu­lu­nan mü­kel­lef­ler için 2020/​Tem­muz dö­ne­mi e-Def­ter­le­ri­nin oluş­tu­rul­ma ve im­za­lan­ma sü­re­si ile aynı sü­re­de Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Bil­gi İşlem Sis­te­mi­ne yük­len­me­si ge­re­ken “Elekt­ro­nik Def­ter Be­rat­la­rı”nın yük­len­me sü­re­si­, 30 Kasım 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. VUK / 132 sayılı sirkülere[…..]

Kısa çalışma ödeneği ve fesih yasağı 2 ay süre ile uzatıldı

27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3134 ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı kararları ile; Kısa Çalışma Ödeneği, 2 ay uzatılarak 31.12.2020 tarihine kadar,Fesih Yasağı, 17.01.2021 tarihine kadar, uzatıldı. Buna göre; 4447 sa­yı­lı İşsiz­lik Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu­nun ge­çi­ci 23 üncü mad­de­sin­de be­lir­ti­len esas­lar çer­çe­ve­sin­de, 30/​6/​2020 ta­ri­hi­ne ka­dar (bu ta­rih da­hil) kısa ça­lış­ma baş­vu­ru­sun­da bu­lun­muş olan iş­yer­le­ri için kısa[…..]