Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarında düzenleme yapıldı

9/10/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Ano­nim Şir­ket­le­rin Ge­nel Ku­rul Top­lan­tı­la­rı­nın Usul ve Esas­la­rı ile Bu Top­lan­tı­lar­da Bu­lu­na­cak Ba­kan­lık Tem­sil­ci­le­ri Hak­kın­da Yö­net­me­lik” ile;

  1. Tek pay sa­hip­li şir­ket­ler­de baş­kan­lık oluş­tu­rul­ma­sı ile ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı­na ka­tı­la­bi­le­cek­ler lis­te­si­nin ha­zır­lan­ma­sı zo­run­luluğu kaldırılmış,
  2. Hal­ka açık ol­ma­yan şir­ket­ler­de ge­rek nama ge­rek ha­mi­li­ne ya­zı­lı pay se­net­le­ri sa­hip­le­ri­nin ve­kil­le­ri va­sı­ta­sıy­la top­lan­tı­da tem­sil edi­le­bil­me­le­ri için ve­kâ­let­na­me­nin no­ter onay­lı şe­kil­de dü­zen­len­me­si zorunluluğu getirilmiş,
  3. Yö­ne­tim ku­ru­lu­nun mev­cut ol­ma­ma­sı veya yö­ne­tim ku­ru­lu top­lan­tı ni­sa­bı oluş­ma­sı­na im­kan bu­lun­ma­ma­sı ve mün­ha­sı­ran yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin se­çil­me­si ama­cıy­la çağ­rı­sız top­lan­tı ya­pıl­mak is­ten­me­si ha­lin­de, pay sa­hip­le­ri­nin veya tem­sil­ci­le­ri­nin ta­ma­mı­nın im­za­la­rı no­ter­ce onay­lan­mış di­lek­çe­siy­le de Ba­kan­lık tem­sil­ci­si gö­rev­len­di­ril­me­si is­te­ne­bileceği,
  4. Bakanlık temsilcisi istenmesine ilişkin başvurularda imza sirküleri istenmeyeceği,

yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmeliğin tamamı için http://www.vergiburosu.com/ticaret-bakanligi/anonim-sirketlerin-genel-kurul-toplantilari

Cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir